Нові надходження

Перейти на сторінку назад

Надходження літератури з 25.02.2013 р. по 01.03.2013 р.

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

5 Г65
Гончаренко М. С. Етновалеологія : навч. посіб. / Гончаренко М. С., Набока І. Є. – Х. ; К. : Бурун книга : КНТ, 2012. – 296 с.
Навчальний посібник містить характеристику стану здоров'я українського народу у різних регіонах країни; розкриває особливості світогляду, моральних цінностей та виховних ідеалів українців, відбиває специфіку родинного виховання, сімейної обрядовості та оздоровчих технологій в етнокультурі українського етносу. Призначається для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Докладніше
Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 Л25
Ларіна Я. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації : монографія / Ярослава Ларіна, Олена Брацлавська. – К. : Академія, 2012. – 248 с. – (Серія „Монограф”).
У відповідь на цивілізаційні виклики XX ст. — формування постіндустріального та інформаційного суспільства, інноваційної економіки — економічна наука сформувала теорію людського капіталу, покликану пояснити роль людини в економічному зростанні та науково-технічному прогресі. Витоки теорії закорінені в працях американських фахівців, тому еволюцію людського капіталу і його економічної теорії неможливо всебічно охопити без пізнання особливостей її становлення в США. Теоретичні і прикладні проблеми цих процесів розкрито у пропонованій монографії. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 П58
Попова Л. М. Казначейська справа : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. – К. : Центр учбов. л-ри, 2011. – 164 с.
У навчальному посібнику всебічно висвітлені теоретичні та практичні аспекти функціонування Державного казначейства в сучасних ринкових умовах. У ньому висвітлено сутність і роль Державного казначейства, загальнометодологічні основи його створення та перспективи розвитку. Розкрито сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, процеси казначейського обслуговування бюджетів за доходами та видатками, особливості казначейського виконання місцевих бюджетів, організацію бухгалтерського обліку та звітності в Державному казначействі, контроль у системі казначейства та інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 Х94
Хромов О. П. Логістика : навч. посіб. /
О. П. Хромов. – Х. : Бурун книга, 2012. – 224 с.
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи логістики – науки про управління матеріальними та інформаційними потоками у ринковій економіці. Викладено порядок застосування логістики на підприємствах різних галузей і сфер народного господарства. Наведено тести і завдання для самостійної роботи. Для студентів економічних спеціальностей, науковців і фахівців з логістики. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

81 К93
Куранова С. І. Основи психолінгвістики : навч. посіб. / С. І. Куранова. – К. : Академія, 2012. – 208с.
Психолінгвістика — наука про взаємозв'язки мови і мислення, вплив мови на психічний розвиток людини, психологічну зумовленість мовних явищ. Досліджує вона і формування мовної свідомості, діяльність людини як мовної особистості, закорінену у психічне національну специфіку мовленнєвої поведінки і соціального символізму. Розкриття цих питань в контексті найновіших досягнень психологічної і лінгвістичної науки та відповідно до сучасних методологічних вимог становить концептуальну основу, проблемну структуру і зміст навчального посібника. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

76 Т35
Теремко В. Видавництво – ХХІ: виклики та стратегії : монографія / В. Теремко. – К. : Академвидав, 2012. – 328 с. – (Серія „Монограф”).
Сучасна видавнича система і книжна культура постали перед викликами, породженими переходом людства від індустріальної цивілізації до інформаційної. В Україні до них додалися труднощі соціально-політичних трансформацій, задавнені соціокультурні проблеми, несприятливі зовнішні фактори. Унаслідок цього вітчизняна видавнича галузь балансує на межі критичних випробувань. Без оволодіння стратегічними підходами і практиками їй важко буде зберегти присутність у культурному світі і в центрі національного культурного життя. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

67 З-19
Закон України „Про вибори народних депутатів України” : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 січ. 2012 р. : (відповідає офіційному текстові). – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 144 с.
Докладніше
Ресурси бібліотеки - Нові надходження

88 К49
Клінічна психологія : словник-довідник / авт..-уклад. С. В. Діденко. – К. : Академвидав, 2012. – 320 с.
У клінічній психології дедалі більше прихильників здобуває модель лікувального підходу, за якою будь-яке захворювання розглядають одночасно в біологічній, психологічній і соціальній площинах, а клінічного психолога визнано повноправним партнером кожного лікаря. На відміну від зарубіжної загальної медичної практики, яка давно послуговується знаннями з клінічної психології, в Україні дотепер психологи-гуманітарії і лікарі-психологи працюють у сфері медицини нарізно. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

81
О-23
Образцова О. М. Лінійна організація висловлення в англійській, російській та українській мовах : монографія / Образцова О. М. – Х. : Бурун книга, 2012. – 384 с.
В монографії представлено результати зіставного дослідження функціонування простого речення в англійській, російській та українській мовах. Комплексному аналізу піддано синтаксичну структуру речення (у варіантах лінійної послідовності елементів), смислорольову і референтну семантику речення в цілому і його складових. Виявлено, проаналізовано і систематизовано спільні і специфічні для зіставлюваних мов структурні, семантичні та когнітивні аспекти лінійної організації простого розповідного речення. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

67 М66
Митний кодекс України : із змінами і допов. на 2 верес. 2011 р. (відповідає офіц. текстові). – К. : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 140 с.
У виданні представлений Митний кодекс України станом на 2 вересня 2011 року із змінами і доповненнями. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

67 В15
Валах В. В. Наследственные отношения в Украине, Российской Федерации, Франции, Германии и США: (сравнительно-правовое исследование) : монография / В. В. Валах. – Х. : Бурун книга, 2012. – 320.
Монография представляет собой сравнительно-правовое исследование, посвященное одной из наиболее актуальных проблем современного гражданского права – правовой природе наследственных отношений. В работе на основании анализа действующего украинского и зарубежного законодательства, а также положений цивилистической науки обосновывается концепция наследственного правоотношения как динамичного явления. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65 А92
Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, норм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконанні кошторису. Розглядаються облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, запасів, розрахунків і зобов'язань. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 М21
Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О.Ю.Бордун. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.
В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

88 Б55
Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
Сучасне розуміння смисло-ціннісного ідеалу людства і моральної особистості орієнтує виховну систему на інтегрування юних поколінь у світ духовності і краси, осягнення ідеалів свободи і творчості, вироблення внутрішнього обов'язку відповідально жити і діяти. На цих засадах вибудувано структуру й організовано зміст пропонованого навчального посібника. Стратегічна його ідея – створення виховного простору, спроможного забезпечити ефективну духовно орієнтовану рефлексію, формування благочестивої особистості, для якої почуття совісті є глибинним ціннісним сенсом. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

83.3 П32
Пилип’юк О. Поетологічні парадигми: Схід – Захід : монографія / Олег Пилип’юк. – К. : Академія, 2012. – 336 с.
Вітчизняна та зарубіжна гуманітаристика останніх десятиліть усе активніше зацікавлюється континентально-стадіальними сегментами літературознавчих учень, застосовуючи парадигмальний підхід, обґрунтовані М. Фуко критерії «архіву гуманітарного знання», надбання історії літературології. У цьому руслі розгортає своє дослідження О. Пилип'юк, зосереджуючись на ключових парадигмах східної і західної системи знань про поезію (поетології) від архаїчних глибин до епохи Відродження. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

88 П64
Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві : колект. монографія / Подшивалкіна В. І., БефаніА.А., Яремчук О. В. та ін ; за заг. ред. В.І.Подшивалкіної. – Х. : Бурун і К., 2012. – 368 с.
У монографії наведено розробку теоретичних та методичних підходів до оцінки потенціалу особистості та тенденцій його використання в умовах соціальних змін. Виявлено особливості трансформаційних процесів у суспільстві, що задають нові вектори вивчення потенціалу особистості. У монографії наведено оригінальні розробки колективу авторів, зокрема вперше культурно-історичний потенціал поколінь представлений як витвір ментальності певного народу; наведено тендерні особливості потенціалу особистості; розглянуто проблему часової складової потенціалу самореалізації особистості. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

67 С37
Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 2 верес. 2011 р. : (відповідає офіц.. текстові). – К. : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 80 с.
У виданні представлений Сімейний кодекс України станом на 2 вересня 2011 року зі змінами і доповненнями. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

60 К20
Капська А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посіб. / А. Й. Капська, І.В.Пєша. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.
Соціальний супровід, як модель цілеспрямованої комплексної соціальної допомоги особі або сім'ї, набув широкого впровадження в роботі з різними категоріями сімей та молоді, і реалізується центрами соціальних служб. Навчальний посібник містить теоретичні засади та алгоритм технології реалізації соціального супроводу як одного із видів соціальної роботи. Навчальний посібник розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації, спеціалістів-практиків, волонтерів у сфері соціальної роботи. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

67 С42
Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 3-тє, доп. і перероб. – К. : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 524 с.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми із загальної теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Навчальний матеріал становлять основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспруденції, оновленого національного законодавства, узагальнень юридичної практики. Для студентів, курсантів, магістрантів, аспірантів, ад'юнктів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами опального вчення про право і державу. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65 С29
Селіверстова Л. С. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / Л. С. Селіверстова, О. В. Скрипник. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 274 с.
Посібник підготовлено відповідно до програми вивчення спеціальної дисципліни «Фінансовий аналіз». В навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання фінансового аналізу підприємства; висвітлено основні питання, пов'язані з практичними використанням інформації, наведеної у фінансовій звітності; наведено методологію аналізу майна та капіталу підприємства; запропоновано методики комплексного фінансового аналізу діяльності підприємства. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

У2 Р33
Редінг Б. Безумці: з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Барбара Редінг. – К. : Академія, 2012. – 184 с.
Роман про таємниче кохання і драму двох людей — Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної. Докладніше
Перейти на сторінку назад